ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
કોમી, જાતિ કે વંશીય હિંસા દરમ્યાન કરવામાં આવેલા બળાત્કાર બદલ IPC ની કલમ -376 મુજબ કેટલી સજાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?

20 વર્ષથી ઓછી નહીં એવી આજીવન કેદ
10 વર્ષથી ઓછી નહીં એવી આજીવન કેદ
મૃત્યુ સુધીની આજીવન કેદ
14 વર્ષથી ઓછી નહીં એવી આજીવન કેદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
ગુનાહિત ગૃહપ્રવેશના પ્રકાર કયા છે ?

ગુપ્ત રીતે ગૃહ પ્રવેશ
રાત્રે ગૃહપ્રવેશ
ઘર ફોડવું
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP