ક્રિમીનલ પ્રોસીજર કોડ (Criminal Procedure Code)
CRPC ના કયા પ્રકરણમાં ગુનો અટકાવવા માટે પોલીસે પગલાં લેવા બાબતે ચર્ચા કરવામાં આવી છે ?

પ્રકરણ 8
પ્રકરણ 10
પ્રકરણ 11
પ્રકરણ 7

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP