કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઈન્ટરનેશનલ મેથડસ ઓફ એડિટિંગ
ઈનપુટ મેથડ એડિટર
ઈન્ટ્રા કમ્પ્યૂટર મશીન એકિઝકયુશન
ઈનપુટ મશીન એફિસીઅન્સી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP