કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યૂટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેક્નોલોજી વપરાય છે ?

ફોટાના કિરણો
ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યુબ
ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઈઝ
ફોટોકાઈનેસીસ ટયૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટરમાં કોઇપણ શબ્દની લંબાઈ શેમાં મપાય છે ?

સેન્ટિમીટર
આપેલ એક પણ નહી
મીલીમીટર
બીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PSTN એટલે શું?

Pupil Switched Telephone Network
Post Switched Telephone Network
People Switched Telephone Network
Public Switched Telephone Network

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP