કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે આપેલામાંથી કયા ઈનપુટ ઉપકરણ છે ?
(I) માઉસ (II) ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રીડર (III) ટ્રેક બોલ

I અને III
I, II અને III
I અને II
ફક્ત I

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયા વિકલ્પની મદદથી પહેલેથી બનાવેલ પ્રેઝન્ટેશનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે ?

ટેબ્લેટ
બ્લેન્ક પ્રેઝન્ટેશન
ઓટો કન્ટેન્ટ વિઝાર્ડ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
Computer Literacy Day કયારે ઉજવવામાં આવે છે ?

22 ડિસેમ્બર
2 ડિસેમ્બર
1 ડિસેમ્બર
19 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP