કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે આપેલામાંથી કયા ઈનપુટ ઉપકરણ છે ?
(I) માઉસ (II) ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રીડર (III) ટ્રેક બોલ

I અને III
I અને II
ફક્ત I
I, II અને III

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં શું પહેલેથી જ તૈયાર કરેલી સ્લાઈડનો સમૂહ છે ?

ટેસ્ટ ટેબ્લેટ
બ્લેન્ક ટેબ્લેટ
ડિઝાઈન ટેમપ્લેટ
કન્ટેન્ટ ટેમપ્લેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP