કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં બનાવેલ (IC) ચિપ્સ શાની બનેલી હોય છે ?

સિલીકોન
ઈલેકટ્રોન એકિસડેશન
ક્રોમિયમ
સિલિકા ક્રોમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP