એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
રોજગારી ગુણકનો ખ્યાલ કયા અર્થશાસ્ત્રીએ રજૂ કર્યો ?

પ્રો. માર્શલ
પ્રો. રોબિન્સ
પ્રો. આર.એફ.કાહન
પ્રો. કોલ અને હુવર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP