કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં ઈન્ટરનેટ એકાઉન્ટ સાથે કનેક્ટ થવાની પદ્ધતિને શું કહેવાય છે ?

લોગ ઈન
લોગ આઉટ
સાઇન આઉટ
સાઈન ઈન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ચાલુ કમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય ?

ગ્રૂમિંગ
ક્લોનીંગ
બ્લુમિંગ
રિબુટીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં બધી જ સ્લાઈડ એક સાથે જોવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

સ્લાઈડસોર્ટર
નોર્મલ
નોટ પેજીસ
સ્લાઈડશો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP