વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહેલી લાઈફાઈ (Li-Fi) ટેકનોલોજી અંગે ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

આપેલ બંને
લાઈફાઈ (Li-Fi) વાયરલેસ ટેકનોલોજી છે, જે દૃશ્ય પ્રકાશના કિરણોનો ઉપયોગ કરે છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
તેનો સૌપ્રથમ પ્રયોગ હેરાલ્ડ હાસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
S-400 એન્ટિ મિસાઈલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહી હતી. આ સિસ્ટમ ક્યા દેશ દ્વારા વિકસાવવામાં આવી છે ?

રશિયા
ઈઝરાયેલ
USA
ભારત-ઈઝરાયેલ સંયુક્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઈસરો દ્વારા સચાલિત અત્યાર સુધીના ઉપગ્રહ પ્રક્ષેપણ મિશન પૈકી સૌથી વધુ સમય 2 કલાક 15 મિનિટ સુધી ચાલનારુ મિશન કર્યું છે ? ‌

PSLV C - 34
PSLV C - 37
PSLV C - 36
PSLV C - 35

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચેના ઉપગ્રહો અને પ્રક્ષેપણયાનોના સાચા જોડકા જોડો ?
ઉપગ્રહો
(A) IRNSS 1-C
(B) IRNSS 1-E
(C) IRNSS - G
પ્રક્ષેપણયાન
(1) PSLV C - 31
(2) PSLV C - 33
(3) PSLV C - 26

(a-1) (b-3) (c-2)
(a-1) (b-2) (c-3)
(a-2) (b-1) (c-3)
(a-3) (b-1) (c-2)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP