ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
'MANREGA' નું પુરૂ નામ જણાવો.

Mahatma Gandhi National Rural Employer's Guarantee Act
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
Mahatma Gandhi National Ruler Employer's Guarantee Act
Mahatma Gandhi National Ruler Employment Guarantee Act

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
'MEGA' નું પૂર્ણ નામ શું છે ?

Migrate From East Gujarat Area
Multilateral Energy Gujarat Agency
Metro Link Express For Gandhinagar and Ahmedabad
Multi Level Efficiency Sector in Gujarat Area

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
મનરેગાનું આખું નામ શું ?

મહારાષ્ટ્ર ગવર્નમેન્ટ નેશનલ રૂરલ એમ્પ્લાયમેન્ટ ગેરેન્ટી એક્ટ
મહાત્મા ગાંધી નેશનલ રૂરલ એમ્પાવરમેન્ટ ગેરેન્ટી એકટ
મેઘાલય ગવર્નમેન્ટ નેશનલ ફેરલ એમ્પ્લોયમેન્ટ ગેરેન્ટી એકટ
મહાત્મા ગાંધી નેશનલ રૂરલ એમ્પ્લોયમેન્ટ ગેરેન્ટી એકટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ગાંધીનગર સ્થિત ગીફટ સીટી (GIFT) નું પુરુ નામ જણાવો.

ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્સ ટેક-સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્સ ટેકનોલોજી - સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયબર્સ ટેક-સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્શીયલ ટેકસ-સીટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP