કમ્પ્યુટર (Computer)
MICR નું પૂરું નામ જણાવો.

Magnetic Ink Chart Receipt
Magnetic Ink Character Recognition
Magnetic Ink Character Receipt
Magnetic Ink Chart Recognition

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્યુટર બંધ કરવાની ઈચ્છા હોય ત્યારે કયો વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે ?

લોગ ઓફ
ટર્ન ઓફ કોમ્યુટર
સ્ટેન્ડ બાય
સ્વીચ ઓફ કોમ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PMT નું પૂરુંનામ જણાવો.

ફોટો મલ્ટી ટૂલ
પોસ્ટ મલ્ટીપ્લાયર ટૂલ
પોસ્ટ મલ્ટી ટૂલ
ફોટો મલ્ટીપ્લાયર ટૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP