કમ્પ્યુટર (Computer)
સ્પીચ ઇનપુટનો સિદ્ધાંત કયો છે ?

ડેટા રેકોગ્નાઈઝેશન
સાઉન્ડ ઇનપુટ
વોઈસ રેકોગ્નાઈઝેશન
ઇનપુટ રેકોગ્નાઈઝેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું ન હોય તો કોમ્પ્યુટર ચાલુ થઈ શકે નહિ ?

એસેમ્બલર
લોડર
કમ્પાઈલર
ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP