કમ્પ્યુટર (Computer)
સ્પીચ ઇનપુટનો સિદ્ધાંત કયો છે ?

ડેટા રેકોગ્નાઈઝેશન
સાઉન્ડ ઇનપુટ
વોઈસ રેકોગ્નાઈઝેશન
ઇનપુટ રેકોગ્નાઈઝેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP