કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 કયા વ્યુમાં ઘણી બધી સ્લાઈડ નાના નાના કદમાં એક સાથે સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળે છે ?

આઉટલાઈન
સ્લાઈડ સોર્ટર
સ્લાઈડ શો
નોટસ પોઈજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
'M.S.Outlook'........

મોટેભાગે ઇમેલ માટે વપરાતી એપ્લિકેશન છે
એન્ટીવાયરલ સોફ્ટવેર છે
એક જાતનો સ્પ્રેડશીટ સોફ્ટવેર છે
એક હાર્ડવેર છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP