કમ્પ્યુટર (Computer)
જાપાન દ્વારા તાજેતરમાં વિકસાવવામાં આવતું નીચેના પૈકી કયું વિશ્વનું સૌથી શકિતશાળી કમ્પ્યૂટર છે ?

આકાશી (Akashi)
શિમોષી (Shimoshi)
ફુગાકુ (Fugaku)
કામત્શિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું કમ્પ્યૂટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ નથી ?

કી બોર્ડ
મોનિટર
જોયસ્ટીક
માઈક્રોફોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP