કમ્પ્યુટર (Computer)
Computer Literacy Day કયારે ઉજવવામાં આવે છે ?

2 ડિસેમ્બર
19 ડિસેમ્બર
1 ડિસેમ્બર
22 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટર પરથી માહિતીને સર્વર પર મોકલવાની પદ્ધતિને શું કહે છે ?

અપલોડ
બેકઅપ
રિસ્ટોર
ડાઉનલોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP