GSSSB Senior Clerk Exam Paper (31-7-2021) / 185
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
બાળકોએ ચિત્ર દોર્યા

બાળકોથી ચિત્ર દોરાશે
બાળકોને ચિત્ર દોરાવ્યા
બાળકો દ્વારા ચિત્ર દોર્યું
બાળકોથી ચિત્ર દોરાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Senior Clerk Exam Paper (31-7-2021) / 185
નીચેનામાંથી સમાસનું ક્યું જોડકું સાચું છે ?

જીતુમામા - કર્મધારય
રેલગાડી - તત્પુરુષ
નીલકંઠ - અવ્યયીભાવ
સરસિજ - બહુવ્રીહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Senior Clerk Exam Paper (31-7-2021) / 185
જો “MACHINE” ના મૂળાક્ષરોને 19-7-9-14-15-20-11 સાથે સાંકળવામાં આવે, તો "DANGER" ને નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સાંકળી શકાય ?

10-7-20-13-11-24
13-7-20-9-11-25
13-7-20-10-11-25
11-7-20-16-11-24

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP