કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં પ્રેઝન્ટેશનની બધી સ્લાઈડોમાં અમુક ખાસિયતો જળવાઈ રહે તે માટે કઈ સ્લાઈડની પસંદગી કરી શકાય ?

આપેલ તમામ
માસ્ટર
ટાઈટલ
બ્લેન્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
હવામાનની આગાહી માટે નીચે પૈકી કયા કમ્પ્યૂટરનો ઉપયોગ થાય છે ?

સુપર કમ્પ્યુટર
સુપર સોનિક કમ્પ્યુટર
ડિજિટલ કમ્પ્યુટર
વેધર કમ્પ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
Computer Literacy Day કયારે ઉજવવામાં આવે છે ?

19 ડિસેમ્બર
2 ડિસેમ્બર
1 ડિસેમ્બર
22 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP