કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયો વ્યુ નથી ?

માસ્ટર વ્યું
સ્લાઈડ વ્યું
આમાંથી એક પણ નહિ
નોટ પેઈજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું વિધાન/વિધાનો સત્ય છે ?
(I) Cordless mice directly connected with computer.
(II) Mechanical mice use laser rays for movement.
(III) Scanner is used to print documents
(IV) Trackball is a pointing device.

II અને III
માત્ર IV
II અને IV
I અને II

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપક નું નામ જણાવો ?

પીટર
બીલ ગેસ્ટ
લેરી પેજ
આપેલ એક પણ નહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP