કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં થીમ એપ્લાય કરીએ છીએ ત્યારે ડોક્યુમેન્ટમાં કયો ફેરફાર થાય છે ?

આપેલ તમામ
ટેબલ બોર્ડર કલર
બેકગ્રાઉન્ડ કલર
બુલેટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
'NumLock' કી કયારે ઓન કરવી જરૂરી છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ન્યુમેરીક કી પેડ લોક કરવા.
ન્યુમેરીક કી પેડનો ઉપયોગ કરવા.
પાસવર્ડ લોક કરવા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રિન્ટીંગ માટે ટાઈપ સેટિંગ કરવા માટે કેટલા પેજ થશે તેવો અંદાજ કાઢવાની ગણતરીની પ્રક્રિયાને ___ કહે છે.

કોસ્ટીંગ
એસ્ટીમેટિંગ
કાસ્ટિંગ ઓફ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP