કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં બધી જ સ્લાઈડ એક સાથે જોવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

નોર્મલ
નોટ પેજીસ
સ્લાઈડસોર્ટર
સ્લાઈડશો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે આપેલામાંથી કયા ઈનપુટ ઉપકરણ છે ?
(I) માઉસ (II) ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રીડર (III) ટ્રેક બોલ

I અને III
I, II અને III
ફક્ત I
I અને II

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
HTTP નું પૂરુંનામ જણાવો.

હાઈપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ
હાઇડેફીનેશન ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટેકશન
હાયપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સપોટર પ્રોટોકો
હાયપરાઈઝ ટેક્સમો ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP