કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Wordના ટેબલમાં રહેલી આડી હરોળને શું કહેવાય છે ?

પેરેગ્રાફ (paragraph)
સેલ (Cell)
કોલમ (Column)
રો (Row)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ગુજરાતી ભાષામાંથી અંગ્રેજી ભાષામાં જવા માટે કી બોર્ડની કઇ કી સંયોજનનો ઉપયોગ થાય છે ?

આમાંથી એક પણ નહીં
Ctrl + Shift
ATL + Ctrl
Alt + Shift

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 સોફ્ટવેર તરીકે શું પ્રચલિત છે ?

પ્રેઝન્ટેશન
ઍડશીટ
ઓપરેટીંગ સિસ્ટમ
વર્ડ પ્રોસેસર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
BMP નું પૂરું નામ શું છે ?

બીટ મેપ પ્રોટોકોલ
બીટ મેપ પિક્ચર
બીટ મેપ પેપર
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
URLનું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિવર્સલ રિસર્ચ લોકેટર
યુનિવર્સલ રિસોર્સ લોકેટર
યુનિફોર્મ રિસોર્સ લોકેટર
યુનિફોર્મ રિસર્ચ લોકેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP