વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ક્રૂઝ મિસાઈલ(Cruise missile)વિશે કઈ બાબતો સાચી છે ?

ક્રૂઝ મિસાઈલ પરવલયાકારે માર્ગે ગતિ નથી કરતી.
તે દુશ્મન(ટાર્ગેટ)નો પીછો કરે છે.
આપેલ તમામ
તે ઓછી ઊંચાઈએ ઊડી શકે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
K4 મિસાઈલના સફળ પરિક્ષણ બાદ જળમાંથી પરમાણુ આયુધ સંપન્ન મિસાઈલ પ્રક્ષેપિત કરવાની ક્ષમતા ધરાવતો ભારત વિશ્વનો કેટલામો દેશ બન્યો ?

છઠ્ઠો
ત્રીજો
ચોથો
પાંચમો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP