ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
'NABARD' નું પૂરું નામ જણાવો.

National Associate Bank of Agriculture and Rural Development
National Bank for Agriculture and Rural Development
Nationalized Bank of Agricultural and Rural Development
National Associate Bank for Agricultural and Rural Development.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
UNESCO નું પુરૂ નામ જણાવો.

United Nations Economical, Social and Cultural Organization
United Nations Economical, Scientific and Cultural Organization
United Nations Education, Social and Cultural Organization
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
જિલ્લા કક્ષાએ કૃષિ સંલગ્ન કામગીરી કરતી સંસ્થા 'ATMA’ એટલે શું ?

Agriculture and Tissue Culture Methods Association
Agriculture Technic and Method Agency
Agriculture Technics and Managerial Skills Agency
Agriculture Technology Management Agency

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા તાજેતરમાં કરવામાં આવેલી જાહેરાત અન્વયે નાબાર્ડનું ભંડોળ વધારીને રૂ.41,000 કરોડ કરવામાં આવ્યું. નાબાર્ડ (NABARD) નું પૂરું નામ જણાવો.

Nationalized Bank for Agricultural and Rural Development
National Bank of Agriculture and Rural Development
National Bank for Agriculture and Rural Development
National Bank for Agricultural and Rural Development

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP