કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ધરતીકંપનો આંચકો આવે-ધ્રુજારી અનુભવો તે સમયે તમારા આંગણાની પરસાળમાં સૂતા હોય તો બચવા માટે તાત્કાલિક શું કરશો ?

દોડીને ખુલ્લા મેદાનમાં જતો રહીશ
ઝાડ ઉપર ચઢી જઈશ
દોડીને ઘરમાં સંતાઈ જઈશ
ઓઢીને સૂઈ જઈશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આગ લાગે તો તમારા શહેરમાં કઈ એજન્સી/સંસ્થાને સૌ પ્રથમ જાણ કરશો ?

ફાયર બ્રિગેડ
એન.ડી.આર.એફ
સીવીલ હોસ્પિટલ
પોલીસ કંટ્રોલરૂમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP