ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નીચે દર્શાવેલ કઈ જોડી યોગ્ય નથી.

કારાકોરમનું સૌથી ઊંચું શિખર - કાંમેત
નીલગિરીનું સૌથી ઊંચું શિખર - દોદાબેટા
પશ્ચિમઘાટનું સૌથી ઊંચું શિખર - કળસુબાઈ
આબુનું સૌથી ઊંચું શિખર - ગુરુશિખર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP