યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
PEM વાળા બાળકો...

તંદુરસ્ત દેખાય છે.
ચપળ અને સ્ફુર્તિયુક્ત દેખાય છે.
દુબળા, નીરસ અને ચીડીયા દેખાય છે.
વધુ લાલા ધરાવતા દેખાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
રાજ્યના BPL પરિવાર અથવા રૂ.બે લાખથી ઓછી આવક મેળવતા પરિવારોના નવજાત શિશુનું ડૉક્ટર દ્વારા નિરીક્ષણ અને સ્વાસ્થ્યની જરૂરી સુવિધા માટે એ હેતુથી સરકારે કઈ યોજના અમલી બનાવી છે ?

સ્વાસ્થ્ય બાલ યોજના
બાલ ઉછેર યોજના
સ્વાસ્થ્ય શિશુ વિહાર
બાલસખા યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP