સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
રાષ્ટ્રચિહનમાં કયા બે પ્રાણીઓ જોવા મળે છે?

બળદ અને ગાય
આખલો અને ઘોડા
હાથી અને ઘોડા
ગાય અને હાથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
શ્રીલંકાના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન કોણ હતા ?

એકવીનો
શ્રીમતી શિરિમાઓ ભંડાર નાઈકે
ગોલ્ડામાયર
શ્રીમતી નેવીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેના પૈકી ક્યું સાચી રીતે જોડાયેલું નથી ?

પંચસિદ્ધાંતિકા - જાહેર વહીવટ
લગ્ધાચાર્ય - જ્યોતિષશાસ્ત્ર
માધવ નિદાન - પેથોલોજી
ચરક સંહિતા - તબીબી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP