યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"PURA" યોજના / વિચારનું નીચેના પૈકી કોણે સૂચન કર્યું હતું ?

એ.વી. વાજપાઈ
પ્રણવ મુખર્જી
એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ
મનમોહનસિંહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત સરકાર દ્વારા, ગુજરાતમાં કાયમી વસવાટ ધરાવતા હોય તેવા વ્યક્તિઓ પૈકી કયા વ્યક્તિઓને અશક્ત ઓળખકાર્ડ મળવાપાત્ર નથી ?

અશક્ત વ્યક્તિ 35% (પાંત્રીસ ટકા) કે તેથી વધુ અશક્તતા ધરાવતી હોય
શ્રવણ મંદ વ્યક્તિ
દ્રષ્ટિહીન વ્યક્તિ
એક હાથ અને એક પગ ન હોય તેવી વ્યક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
આઈ.સી.ડી.એસ. યોજનાના લાભાર્થી કોણ છે ?

15-44 વર્ષની વયજૂથની મહિલા
6 વર્ષથી નીચેના બાળકો
સગર્ભા અને ધાત્રી મહિલા
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
મિશન બલમ સુખમ કાર્યક્રમ હેઠળ જિલ્લા કક્ષાએ કયું કેન્દ્ર ચાલે છે ?

બાલ સેવા કેન્દ્ર
બાલ શક્તિમ્ કેન્દ્ર
બાળ સંજીવની કેન્દ્ર
બાળ આરોગ્ય કેન્દ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ઊર્જા મંત્રાલય પ્રમાણે કોઈ ગામનું વીજળીકરણ થયેલું છે એમ ત્યારે કહી શકાય કે જ્યારે ગામના કુલ રહેઠાણોના ___% રહેઠાણોનું વીજળીકરણ થયેલું હોય.

30%
20%
25%
10%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP