એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
જેના ધંધાનો વાર્ષિક ઉથલો ___ થી વધુ હોય તે એકમ માટે કરવેરા ઓડિટ (Tax Audit) ફરજીયાત છે.

રૂ. 10 લાખ
રૂ. 50 લાખ
રૂ. 1 કરોડ
રૂ. 25 લાખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP