કમ્પ્યુટર (Computer)
માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપક નું નામ જણાવો ?

આપેલ એક પણ નહી
લેરી પેજ
બીલ ગેસ્ટ
પીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ચાલુ કમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય ?

ક્લોનીંગ
ગ્રૂમિંગ
બ્લુમિંગ
રિબુટીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP