બાયોલોજી (Biology)
ફક્ત RNA માં જ જોવા મળતો હોય એવો બેઈઝ કયો ?

ગ્વાનીન
સાયટોસીન
થાયમિન
યુરેસીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષ્ઠાંત્રિ સમુદાય કેવી દેહરચના ધરાવે છે ?

પેશી સ્તરીય
કોષસ્તરીય
અંગસ્તરીય
અંગતંત્ર સ્તરીય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ ચેતાતંત્ર ધરાવતો સમુદાય કયો છે ?

સંધિપાદ
કોષઠાંત્રિ
નુપૂરક
મૃદુકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓનું શરીર ઓસ્ટીયા, નલિકાઓ, ગુહાઓ અને આસ્યક ધરાવે છે ?

સછિદ્ર
પ્રજીવ
પૃથુકૃમિ
સૂત્રકૃમિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હર્બેરીયમ પત્રને જે કબાટમાં મૂકવામાં આવે છે ત્યાં ફૂગ કીટકો અને ભેજની સામે રક્ષણ માટે કઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે ?

એક પણ નહીં
કબાટના ખાના બદલવામાં આવે છે.
પ્લાસ્ટિકની બેગમાં મૂકવામાં આવે છે.
નેપ્થેલિનની ગોળીઓ મૂકવામાં આવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અલભ્ય જનીનોની જાળવણી માટે શું વિકસાવાય છે ?

હર્બેરીયમ
જનીન બેંક
ગ્રીનહાઉસ
પુસ્તકાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP