ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
અવરોધોના સમાંતર જોડાણ માટે સમતુલ્ય અવરોધ Rp = R1R2/R1+R2 સૂત્રથી મળે છે, તો ΔRp/Rp² = ___

ΔR1/R1 + ΔR2/R2
ΔR1/R1² + ΔR2/R2²
ΔR1/R1 - ΔR2/R2
ΔR1/R1² - ΔR2/R2²

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
___ એ વિદ્યુતભાર અને ચુંબકીયક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલી ભૌતિકવિજ્ઞાનની શાખા છે ?

ઇલેક્ટ્રૉડાઇનેમિક્સ
યંત્રશાસ્ત્ર
પ્રકાશશાસ
થર્મોડાઇનેમિક્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
નીચેનામાંથી કઈ ભૌતિકરાશિઓના પરિમાણ સમાન નથી ?

કોણીય વેગમાન અને પ્લાન્ક અચળાંક
ટૉર્ક અને કાર્ય
બળનો આઘાત અને રેખીય વેગમાન
તણાવબળ અને પૃષ્ઠતાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP