ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
UNESCO નું પુરૂ નામ જણાવો.

United Nations Education, Social and Cultural Organization
United Nations Economical, Social and Cultural Organization
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
United Nations Economical, Scientific and Cultural Organization

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ગુજરાત ખાતે આવેલ આઈ.એ.એસ. ટ્રેઈનિંગ સેન્ટરનું નામ જણાવો.

વિક્રમ સારાભાઈ આઈ.એ.એસ. ટ્રેઈનિંગ સેન્ટર
એસ. ગોપાલાચારી આઈ.એ.એસ. ટ્રેઈનિંગ સેન્ટર
આદિત્ય બીરલા આઈ.એ.એસ. ટ્રેઈનિંગ સેન્ટર
એ.ડી.શોધન આઈ.એ.એસ. ટ્રેઈનિંગ સેન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ગાંધીનગર સ્થિત ગીફટ સીટી (GIFT) નું પુરુ નામ જણાવો.

ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્શીયલ ટેકસ-સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયબર્સ ટેક-સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્સ ટેક-સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્સ ટેકનોલોજી - સીટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
રેડીએશન અંગેના રિસર્ચમાં જોડાયેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સી ICRP નું પૂરું નામ જણાવો.

ઈન્ટરનેશનલ કોંગ્રેસ ઓફ ધી રેડિયોલોજી પ્રોટેકશન
ઈન્ટરનેશનલ કોન્સોટિર્યમ ઓફ ધી રેડિયોએકિટવ પ્રોગ્નોસીસ
ઈન્ટરનેશનલ કંપની ઓફ ધી રેડિયીએકિટવ પ્રોગ્રામ
ઈન્ટરનેશનલ કમિશન ઓન રેડિયોલોજી પ્રોટેકશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP