ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ગાંધીનગર સ્થિત ગીફટ સીટી (GIFT) નું પુરુ નામ જણાવો.

ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્શીયલ ટેકસ-સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્સ ટેકનોલોજી - સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્સ ટેક-સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયબર્સ ટેક-સીટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ન્યુ દિલ્હી સ્થિત શિક્ષણ સંસ્થા 'IGNOU'નું પૂરું નામ જણાવો.

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
Indira Gandhi Nation's Open University
Indira Gandhi's National Open University
Indira Gandhi Nations Open University

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
તબીબી ક્ષેત્રે મળતી MBBS ડીગ્રીનું પૂરું નામ જણાવો.

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgeon
Bachelor of Medical ad Bechelor of Surgeon
Bachelor of Medical and Bachelor of Surgery
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
આઈ.એસ.ઓ નો આખો અર્થ શું છે ?

ઈન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ ઓર્ગેનાઈઝેશન.
ઈન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડડર્સ ઓર્ગેનાઈઝેશન
ઈન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઈઝેશન ફોર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન.
ઈન્સ્ટિટયૂટ ઓફ સ્ટાન્ડડર્સ ઓર્ગેનાઈઝેશન.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
નાસડોક(NASSDOC)નું પૂરું નામ શું છે ?

નેશનલ સાયન્ટીફિક ડોક્યુમેન્ટેશન સેન્ટર
નેશનલ સોશ્યલ સાયન્સ ડોક્યુમેન્ટેશન
નેશનલ સાયન્સ ડોક્યુમેન્ટેશન
નેશનલ સોશ્યલ સાયન્સ ડોક્યુમેન્ટેશન સેન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP