કમ્પ્યુટર (Computer)
ગૂગલની સ્થાપના કોણે કરી છે ?

લેરી પેજ, સર્ગેઈ બ્રિક
લેરી પેક, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેન, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેજ, સર્ગેઈ બ્રિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
FTP નું પુરૂ નામ જણાવો.

ફાઇલ ટ્રાન્સ્ફર પ્રોટોકોલ
ફાઈલ ટ્રાન્સફર પ્રોપટી
ફાયર ટ્રાન્સફોમર પ્રોટોકોલ
ફ્યુજ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP