કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
તાજેતરમાં કઈ સંસ્થા/મંત્રાલયે કુંભારોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે SPIN (Strengthening the Potential of India) યોજના શરૂ કરી છે ?

લઘુમતી બાબતોનું મંત્રાલય
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ આયોગ
નીતિ આયોગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
તાજેતરમાં નીતિ આયોગે ભારતના 112 મહત્વાકાંક્ષી જિલ્લાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને મફત શિક્ષણ આપવા માટે કોની સાથે ભાગીદારી કરી છે ?

BYJU'S
Doubtnut
DRDO
Brainly

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
તાજેતરમાં ઈન્ટરનેશનલ ફંડ ફોર એગ્રિકલ્ચરલ ડેવલપમેન્ટ (IFAD)એ ક્યા વર્ષ સુધી જળવાયુ ફંડનો 30% ભાગ ગ્રામીણ લઘુસ્તરીય કૃષિમાં પ્રકૃતિ આધારિત સમાધાનોના સમર્થન પર કેન્દ્રીત કરવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી ?

વર્ષ 2035
વર્ષ 2030
વર્ષ 2025
વર્ષ 2040

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP