એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
જેના ધંધાનો વાર્ષિક ઉથલો ___ થી વધુ હોય તે એકમ માટે કરવેરા ઓડિટ (Tax Audit) ફરજીયાત છે.

રૂ. 25 લાખ
રૂ. 10 લાખ
રૂ. 50 લાખ
રૂ. 1 કરોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ આપો.
જૂની પ્રણાલિકાનું આચરણ તેમજ સમર્થન કરનાર

પરંપરાગત
રૂઢિચુસ્ત
પ્રખરવાદી
ઝનૂની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
'સમગ્ર વિશ્વમાં આવકવેરો સમજવો સૌથી અઘરો છે' આ વિધાન ___ નું છે.

આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન
ગાંધીજી
સરદાર પટેલ
જવાહરલાલ નહેરુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP