બાયોલોજી (Biology)
એક જ કોષમાંથી સજીવ ઉત્પન્ન કરી શકવાની સમતા.

પ્લુરીઓપોટેન્શી
ટોટીપોટેન્શી
કેટેરોઝાયગેપ્સીટી
સીરેન્ડીપીટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઓટાઈડ એટલે___

ન્યુક્લિઈક ઍસિડ + પ્રોટીન
પ્રોટીન + ન્યુક્લીઓસાઈડ
નાઈટ્રોજન બેઈઝ + ફૉસ્ફેટ
ન્યુક્લિઓસાઈડ + ફૉસ્ફેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હેક્સોકાયનેઝ એટલે કયા પ્રકારનો ઉત્સેચક છે ?

ટ્રાન્સફરેઝિસ
લાયેઝિસ
લિગેઝિસ
આઈસોમરેઝિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ ભૂમિનિવાસી વનસ્પતિ-જૂથમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

એકદળી
ત્રિઅંગી
દ્વિઅંગી
દ્વિદળી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP