ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
વિશ્વભરમાં વિકસતા દેશોના જરૂરિયાતમંદ બાળકો અને તેમની માતાઓને માનવતાસભર અભિગમ સાથે સ્વસ્થ તેમજ ખોરાકની સહાયતા પૂરી પાડતી સંસ્થા UNICEFનું મૂળભૂત નામ જણાવો.

United Nation's Internation Children's Economic Fund
United Nations International Children Economic Fund
United Nations International Children's Emergency Fund
United Nation's International Children Emergency Fund

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
જિલ્લા કક્ષાએ કૃષિ સંલગ્ન કામગીરી કરતી સંસ્થા 'ATMA’ એટલે શું ?

Agriculture Technology Management Agency
Agriculture Technics and Managerial Skills Agency
Agriculture Technic and Method Agency
Agriculture and Tissue Culture Methods Association

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP