સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ માટે કયું સાચું નથી ?

સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 છે.
1, 2, 3..... પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે.
તે અસંખ્ય છે.
સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા 0 છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP