સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
રોકડ ખરીદી કે રોકડ વેચાણ મેળવવા માટે નીચેનામાંથી કયું ખાતું તૈયાર કરવું જરૂરી ગણાય ?

વેપાર ખાતું
રોકડ ખાતું
દેવાદારોનું ખાતું
લેણદારોનું ખાતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પુન: વીમો આપનાર કંપની માટે આપેલા પુન: વીમા પ્રીમિયમ ___

આપેલ બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આવકનો ઘટાડો છે.
આવકનો વધારો છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વેપારી વટાવ, રિબેટ વગેરે ખરીદીની પડતર ગણતી વખતે

બાદ થાય છે
મહત્વની પડતર છે
ઉમેરાય છે
ધ્યાનમાં લેવાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી ___ એ કૃત્રિમ વ્યક્તિ છે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી
નડિયાદ નગરપાલિકા
અમિતાભ બચ્ચન
સુરેશ પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP