કઈ જોડે ખોટી છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?