એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
નીચેના એકમ પૈકી કયા એકમને તેમના હિસાબોનું ઓડિટ કરાવવું ફરજિયાત છે ?

ભાગીદારી પેઢીના એકમ
કંપની
એકાકી પેઢીનું એકમ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
માનવ વિકાસના સમર્થક અર્થશાસ્ત્રી___

મહેબૂબ ઉલ હક
કિન્ડલ બર્જર
જિરાલ્ડ મેયર
માઈકલ ટોડેરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP