ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતના બંધારણના કયા પરિશિષ્ટમાં અનુસૂચિત જનજાતિઓના વહીવટ અને નિયંત્રણને લગતી માહિતી આપવામાં આવી છે ?

છઠ્ઠા
ચોથા
ત્રીજા
પાંચમા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતીય બંધારણને તૈયાર કરવામાં કેટલો સમય લાગ્યો હતો ?

2 વર્ષ 11 મહિના 18 દિવસ
2 વર્ષ 2 મહિના 12 દિવસ
2 વર્ષ 2 મહિના 10 દિવસ
2 વર્ષ 11 મહિના 11 દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન અધિનિયમ, 2009 મુજબ કેટલા વર્ષના બાળકને મફત શિક્ષણ આપવાની સગવડ છે ?

07 થી 18 વર્ષ
10 થી 12 વર્ષ
06 થી 14 વર્ષ
01 થી 10 વર્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP