ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ચૂંટણીમાં મતદાન માટે 21 વર્ષની ઉંમરને બદલે 18 વર્ષની ઉંમર કયા સુધારા મુજબ કરવામાં આવી ?

60મો સુધારો
62મો સુધારો
61મો સુધારો
63મો સુધારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
કલ્યાણ રાજ્યનાં મૂળભૂત લક્ષણોમાં નીચેના પૈકી કયું નથી ?

સામાજિક સેવાઓ
સામાજિક વહીવટ
સામાજિક વીમો
ગરીબી નિવારણના કાર્યક્રમો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
બાળ મજૂરી પર પ્રતિબંધ અંગે ભારતના બંધારણમાં જોગવાઈ છે કે નહીં અને હોય તો કઈ કલમમાં છે ?

બંધારણમાં જોગવાઈ નથી
કલમ -41
કલમ -51 એ
કલમ -24

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP