ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતીય સંસદમાં ___ સામેલ હોય છે ?

લોકસભા, રાજ્યસભા અને રાષ્ટ્રપતિ
લોકસભા, રાજ્યસભા, રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલ
લોકસભા અને રાજ્યસભા
લોકસભા, રાજ્યસભા અને વડાપ્રધાનનું કાર્યાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP