ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
કયા રસાયણના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત સમગ્ર ભારતમાં મોખરે છે ?

સોડા એશ
કોસ્ટિક સોડા
સલ્ફ્યુરિક એસિડ
નાઈટ્રિક એસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP