ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતના કાઠિયાવાડ વિસ્તારમાં નીચેના પૈકી કયા પ્રકારના જળપરિવાહ જોવા મળે છે ?

ત્રિજ્યા
આયાતકાર
જાળીઆકાર
વૃક્ષાકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP