ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવો.

શંખ, શૃંખલા, શૌર્ય, શ્રેયા, શ્વાન
શૌર્ય, શ્રેયા, શંખ, શૃંખલા, શ્વાન
શંખ, શૃંખલા, શ્રેયા, શૌર્ય, શ્વાન
શંખ, શૌર્ય, શૃંખલા, શ્રેયા, શ્વાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP