મહત્વના દિવસો (Important Days)
પર્યાવરણ સંબંધમાં નીચે જણાવેલી મહત્વની તારીખો અને તે સંબંધી માહિતીની કઈ જોડી સાચી નથી ?

5 જૂન - વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ
22 માર્ચ - વિશ્વ જળ દિવસ
16 સપ્ટેમ્બર - ઓઝોન પડ સંરક્ષણ આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ
11 ફેબ્રુઆરી - વિશ્વ સમુદ્ર દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
આરોગ્ય સંબંધી ઉજવાતા દિવસોમાં નીચેના પૈકી કઈ જોડી સાચી નથી ?

વિશ્વ ક્ષય દિન - 24મી માર્ચ
વિશ્વ એઈડ્સ દિવસ - 31મી ડિસેમ્બર
વિશ્વ આરોગ્ય દિન - 7મી એપ્રિલ
તમાકુ વિરોધી દિન - 31મી મે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP