જાહેર વહીવટ (Public Administration)
નીચેના પૈકી કયું લોકપ્રશાસન પર એલ.પી.જી (L.P.G) (ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકરણ) ની અસર બાબતે સાચું નથી ?

સેવાઓના બાહ્ય કરાર
જાહેર ક્ષેત્રમાં વિનિવેશ
રાજ્યની વધુ ભૂમિકા
કોર્પોરેટ સંચાલન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જાહેર વહીવટ (Public Administration)
હેયઝ અને કીઅર્ની (Hays and Kearney) ના વર્ણન પ્રમાણે નીચેના પૈકી કયો નવા લોકપ્રશાસનનો હાર્દ સિદ્ધાંત નથી ?

વિકેન્દ્રીયકરણ
બિન અમલદારીકરણ
કદ ઘટાડો (Down Sizing)
લોકશાહીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જાહેર વહીવટ (Public Administration)
વડાપ્રધાનનો લોકપ્રશાસનમાં શ્રેષ્ઠતાનો પુરસ્કાર નીચેના પૈકી ભારત સરકારનું કયું મંત્રાલય / સંસ્થા સંભાળે છે ?

પ્રધાનમંડળ સચિવાલય (કેબિનેટ સેક્રેટ્રીએટ)
કર્મચારીગણ, લોક ફરિયાદ અને પેન્શન મંત્રાલય
ગૃહ મંત્રાલય
વડાપ્રધાન કાર્યાલય (પી.એમ.ઓ)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જાહેર વહીવટ (Public Administration)
નીચેના પૈકી કયું જાહેર-ખાનગી ભાગીદારી (PPP - public private partnership) નું ઉદાહરણ નથી ?

Design, build, finance, operate and own (DBFOO)
Build operate and own (BOO)
Build operate, own and transfer (BOOT)
Build operate and transfer (BOT)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP